Ülke
Para Birimi
TRY
Dil
  • Hesabım
Giriş Yap
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MEXXSUN.COM MÜŞTERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I - TARAFLAR

1- SATICI: 

Ünvan: MEXXSUN YENİLENEBİLİR ENERJİ LTD. ŞTİ.

Adres:  Fevzi Çakmak Mah.1.Ertürk Sokak NO:24 Uşak

Telefon: 0 276 223 30 01

E-mail: [email protected]

2 - ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi :

Telefon :

E-mail :

II - KONUSU

ALICI'nın SATICI'ya ait www.mexxsun.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme hükümleri ve ALICI’ya tanınan haklar ve yapılan taahhütler 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici sayılan kişilerle sınırlıdır. Tüketici sayılmayan ALICI’lar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu sözleşmenin Tüketici olan ALICI’lara özel düzenlemeleri dışındaki hükümleri uygulanacaktır.

III - SATICININ TÜKETİCİ OLAN ALICI’YA TAAHHÜDÜ

ALICININ, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

III - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Ödeme Şekli :

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş :

Teslimat Adresi :

Fatura Adresi :

ALICI 'nın Temerrüdü :ALICI, satış bedelini ödemekte temerrüde düşerse, gecikilen her gün için, peşin satışlarda %2,69 oranında, taksitle satışlarda ise %3,19 oranında temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca ALICI'nın temerrüdü halinde SATICI,ALICI’ya 15 gün önceden bildirmek suretiyle sözleşmeden dönme ve her türlü zararını ALICI'dan tazmin ettirme hakkına sahiptir.

Ürün Tanımı Miktar Fiyat :

ALICI, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini, Mexxsun Yenilenebilir Enerji Ltd. Şti. 0 276 223 30 01 numaralı müşteri hizmetleri hattına veya [email protected] adresine veya Fevzi Çakmak Mah.1.Ertürk Sokak NO:24 Uşak adresine bildirebilecektir.

Tüketici olan ALICI, şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

IV - GENEL ŞARTLAR

1 - ALICI, www.mexxsun.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

2 - Sözleşme konusu ürün, siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edilir. Bu süre, ALICI’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla on gün uzatılabilir. ALICI, gösterdiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

3 - Sözleşme konusu ürün,ALICI'dan başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişinin/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda, aynı adrese ya da ALICI’nın göstereceği bir başka adrese yapılacak sonraki teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam ve eksiksiz bir şekilde siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa garanti belgesi ve/veya tanıtma ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5 - SATICI, haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, ALICI’yı açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onayını almak şartıyla, sözleşme konusu ürün yerine eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir.

6 - SATICI, stok tükenmesi vb ticari güçlükler, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü otuz günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini on gün uzatabilir. Bu süre sonunda da ürün teslim edilemiyorsa, ALICI, sözleşmeden dönme (siparişi iptal etme), sözleşme konusu ürünün eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünle değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın sözleşmeden dönmesi halinde, dönme beyanının satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar ve onu borç altına sokan her türlü belge on gün içinde kendisine iade edilir. Bunun dışında ALICI, satıcıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

7 - Ödemenin yapıldığı kredi kartının, banka kartının veya benzeri bir ödeme kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

V - TÜKETİCİ OLAN ALICI'NIN CAYMA HAKKI

1 - Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

2 - Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için, ALICI’nın bu süre içinde cayma bildiriminde bulunması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise, SATICI, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, ALICI’ya iade edilecek bedelden tahsil edecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

3 - Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir.

Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değeri veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

4 - ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

a. Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

b. ALICI'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

c. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar için cayma hakkı kullanılmaz.

5 - Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış olması şartına bağlıdır.

- Her türlü yazılım ve programlar

- İçinde sarf malzemesi bulunan ürünler

6 - ALICI’ya, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği takdirde, ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

ALICI’nın yazılı bildirimi yapmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından SATICI'ya ödeme yapılırsa, ALICI, SATICI'dan ödediği bedel dışında faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.

7 - Sözleşme gereğince SATICI'nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Bu hesabın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle SATICI’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

8 -SATICI’nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür.

Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi, SATICI sözleşmeyi (siparişi) iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu düzenlemenin kapsamında değildir.

V - TİCARİ SATIŞTA SİPARİŞ İPTALİ

Tüketici olmayan ALICI’lar tarafından birden fazla ürüne ilişkin yapılan alımlarda sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi, SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi (siparişi) veya siparişten bir kısmını teslimat gerçekleşmeden önce iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına
aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

VI - DİĞER HÜKÜMLER

1 - Bu sözleşmeden doğan bütün ihtilafların hallinde, Uşak Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

2 - Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

3 - ALICI, işbu sözleşme hükümlerini okuyarak ve tetkik ederek ve kabul ederek imzalamıştır.

SATICI :

Adı/Soyadı/Unvanı

İmzası

Tarih

ALICI :

Adı/Soyadı/Unvanı

İmzası